Obchodní podmínky

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Tereza Tabachová, sídlem Ježnická 2354/33, 794 01, Krnov

IČ: 87950731, DIČ: CZ9057315300; ŽL vydán MÚ Krnov

Telefon: +420 724 004 488, E-mail: tereza@marjalla.cz

Prodávající je plátce DPH. 

 

Výše uvedený prodávající je provozovatelem internetového obchodu www.marjalla.cz

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečné předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Cenu za zboží může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (neplatí pro zboží doručené zákazníkovi přímo výrobcem);
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 123-9168240287 / 0100 (pro platby v Kč) nebo účet CZ6201000001239168240287 (pro platby v EUR), vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány ShoptetPay.

V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Odešle-li kupující bezhotovostní platbu bez správně uvedeného variabilního symbolu, vystavuje se riziku, že prodávající platbu nezaregistruje.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle ji v tištěné podobě společně s objednaným zbožím na dodací adresu kupujícího.

 

VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY A DORUČENÍ ZBOŽÍ

Za vyřízení objednávky se považuje doba od uzavření kupní smlouvy (tj. obdržení závazné objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu), po expedici objednaného zboží ze skladu prodávajícího, tzn. předání zásilky přepravci.

Objednávky expedujeme v co nejkratší lhůtě po připsání platby na účet, obvykle následující pracovní den.

O expedici objednávky je kupující informován písemnou formou na kontaktní e-mail kupujícího.

K době potřebné k vyřízení objednávky (expedici zásilky), je třeba přičíst čas potřebný na doručení zboží ke kupujícímu. Za dodržení doby doručení zásilky již není zodpovědný prodávající, ale přepravce.

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 

PŘEPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Zboží doručujeme prostřednictvím následujících přepravních společností a dle následujícího ceníku:

PPL CZ:

  • doprava na určenou adresu - 109,- Kč včetně DPH

Zásilkovna:

  • Z-point - 79,- Kč včetně DPH
  • doručení na určenou adresu - 109,- Kč včetně DPH

Uvedené ceny zahrnují poštovné a balné. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Odstoupení od smlouvy lze pouze prostřednictvím e-mailu, a to na adrese tereza@marjalla.cz.

Od smlouvy lze odstoupit pouze v případě, pokud kupující dodá zboží nepoškozené, neotevřené a nepoužité, v neporušeném originálním původním obalu.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) a dle § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu a číslo prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Po písemném odstoupení od smlouvy je kupující povinen zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení na adresu: Tereza Tabachová, Ježnická 2354/33, Krnov, 794 01, a nese náklady spojené s navrácením zboží. Kupující má naopak nárok na vrácení ceny za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který byl pro dodání zboží nabízen. V případě odstoupení z důvodu porušení uzavřené smlouvy prodejcem, hradí prodejce i náklady spojené s vrácením zboží, avšak opět pouze do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající vrátí kupujícímu peníze za zboží a dopravu ve lhůtě 14 dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, a to na účet, ze kterého byla platba připsána.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující má povinnost vrátit zboží do pěti (5) pracovních dnů. 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží dokladem o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu (faktura), podrobný popis závady.

Reklamované zboží nám nelze zaslat formou dobírky. Zásilka na dobírku nebude převzata a bude vrácena odesílateli. Adresa pro zásilky k reklamaci je: Tereza Tabachová, Ježnická 2354/33, 794 01 Krnov.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.1. 2023.