Odstoupení od smlouvy a reklamace

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Odstoupení od smlouvy lze pouze prostřednictvím e-mailu, a to na adrese tereza@marjalla.cz.

Od smlouvy lze odstoupit pouze v případě, pokud kupující dodá zboží nepoškozené, neotevřené a nepoužité, v neporušeném originálním původním obalu.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) a dle § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu a číslo prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Po písemném odstoupení od smlouvy je kupující povinen zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení na adresu: Tereza Tabachová, Ježnická 2354/33, Krnov, 794 01, a nese náklady spojené s navrácením zboží. Kupující má naopak nárok na vrácení ceny za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který byl pro dodání zboží nabízen. V případě odstoupení z důvodu porušení uzavřené smlouvy prodejcem, hradí prodejce i náklady spojené s vrácením zboží, avšak opět pouze do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající vrátí kupujícímu peníze za zboží a dopravu ve lhůtě 14 dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, a to na účet, ze kterého byla platba připsána.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující má povinnost vrátit zboží do pěti (5) pracovních dnů. 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží dokladem o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu (faktura), podrobný popis závady.

Reklamované zboží nám nelze zaslat formou dobírky. Zásilka na dobírku nebude převzata a bude vrácena odesílateli. Adresa pro zásilky k reklamaci je: Tereza Tabachová, Ježnická 2354/33, 794 01 Krnov.